Testy szczelności budynków,

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Świadectwa charakterystyki energetycznej tzw. certyfikaty energetyczne

Czym są świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa ilość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby: ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Jakich budynków dotyczą?

Świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczą każdego budynku, który nie jest wyszczególniony jako wyjątek w Ustawie Prawo budowlane w art. 5 ust. 7, a więc nie dotyczą jedynie budynków:

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W którym momencie są wymagane?

W przypadku zakończenia budowy

Inwestor jest zobowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej całego budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

W przypadku zbycia lub wynajmu

W przypadku gdy budynek, część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-użytkową lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane, odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Z uwagi na to, że nie przewidziano sankcji karnej w przypadku braku udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową lub lokalu mieszkalnego, to o tym czy świadectwo będzie udostępnione czy też nie, w praktyce decydują strony umowy, a nie przymus administracyjny.