Testy szczelno艣ci budynk贸w,

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Testy szczelno?ci budynk體 w Europie i Polsce

Test szczelno?ci powietrznej budynku - Blower Door Test jest bezinwazyjnym pomiarem szczelno?ci obudowy budynku, metod? ci?nieniow? z u?yciem wentylatora. Wiele kraj體 europejskich doceni?o korzy?ci wynikaj?ce z przeprowadzenia testu, o czym ?wiadczy bardzo du?a liczba wykonywanych na terenie Europy pomiar體. Niekt髍e kraje na?o?y?y obowi?zek przeprowadzenia testu szczelno?ci przed odbiorem budynku przez nadz髍 budowlany.

W Polsce, w kt髍ej testy szczelno?ci budynk體 dopiero zyskuj? na popularno?ci, pomiar體 dokonuje si? najcz??ciej na podstawie aktualnie obowi?zuj?cej w tym zakresie normy, oznaczonej jako PN-EN 13829, b?d?cej t?umaczeniem europejskiej normy EN 13829. Norma opisuje aparatur?, kt髍a mo?e by? u?yta do pomiaru, ca?? procedur? pomiarow? oraz zakres danych zawartych w raporcie.

Procedura przeprowadzenia testu szczelno?ci budynku

1. Przygotowanie budynku do badania

-zamkni?cie wszystkich okien i drzwi zewn?trznych (z wyj?tkiem otworu, w kt髍ym zamontowany zostanie wentylator)

-otwarcie drzwi wewn?trznych (z wyj?tkiem drzwi spi?arni i garder骲)

-za?lepienie lub zamkni?cie otwor體 technologicznych ??cz?cych wn?trze budynku ze ?rodowiskiem zewn?trznym (kana?體 wentylacyjnych, kominowych itp.) W zale?no?ci od wybranej metody pomiaru.

2. Monta? i konfiguracja urz?dze? pomiarowych

Monta?u dokonuje si? najcz??ciej w o?cie?nicy drzwi zewn?trznych, ale mo?liwy jest r體nie? monta? w drzwiach balkonowych lub oknie. W sk?ad zestawu wchodz?: wentylator osadzony w regulowanej aluminiowej ramie z plandek?, miernik ci?nie?, komputer, zestaw kabli i rurek.

blower door
blower door


3. Uruchomienie wentylatora i przeprowadzenie pomiaru

Norma opisuje dwa rodzaje pomiar體:

Podci?nienie

Wentylator wyci?ga powietrze z budynku wytwarzaj?c w ?rodku podci?nienie rz?du 50Pa. Ilo?? przep?ywaj?cego przez wentylator powietrza odpowiada ilo?ci powietrza nap?ywaj?cego przez nieszczelno?ci.

Nadci?nienie

Wentylator wt?acza do budynku powietrze wytwarzaj?c w ?rodku nadci?nienie rz?du 50Pa. Ilo?? przep?ywaj?cego przez wentylator powietrza odpowiada w tym przypadku ilo?ci powietrza uciekaj?cego przez nieszczelno?ci.

W obu przypadkach system pomiarowy na podstawie kubatury wewn?trznej budynku oraz wielko?? strumienia przep?ywaj?cego przez wentylator powietrza, okre?la wska?nik n50, wyra?aj?cy szczelno?? budynku.

Norma dopuszcza wykonanie jednego z pomiar體, lub obu w celu u?rednienia wynik體.

blower door test

4.Opracowanie raportu z testu


Czynno?ci towarzysz?ce:

Podczas pracy wentylatora istnieje mo?liwo?? lokalizacji nieszczelno?ci.