Testy szczelno艣ci budynk贸w,

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Jak rozumie? poj?cie szczelno?ci budynk體?

Szczelno?? budynk體, rozumiana jako szczelno?? przegr骴 budowlanych i po??cze? mi?dzy przegrodami, jest istotn? cech? ka?dego budynku. Zar體no przepisy budowlane jak i badania pokazuj?, ?e nale?y d??y? do osi?gni?cia ca?kowitej szczelno?ci przegr骴 budowlanych i po??cze? mi?dzy nimi. Wysoka szczelno?? ogranicza straty ciep?a, eliminuje zagro?enia budowlane spowodowane zawilgoceniem przegr骴 i umo?liwia osi?gni?cie systemom wentylacji/klimatyzacji optymalnych warunk體 dzia?ania.

Doprowadzenie i usuwanie powietrza wentylacyjnego musi nast?powa? poprzez miejsca do tego przeznaczone, a nie szczeliny w przegrodach. Dop?yw ?wie?ego powietrza poprzez okna lub nawiewniki poza tym, ?e mo?e by? regulowany, nie powoduje szk骴 budowlanych, jak ma to miejsce w przypadku przep?ywu powietrza przez nieszczelno?ci w przegrodach. Nale?y wi?c podkre?li?, ?e szczelno?? obudowy budynku jest cech? bardzo po??dan? i poprawiaj?c? proces wymiany powietrza w budynku.