Testy szczelności budynków,

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Poziomy szczelności

Szczelność budynków określa współczynnik n50, czyli liczba wymian powietrza wypełniającego budynek w ciągu godziny, przy różnicy ciśnień miedzy wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym równej 50 Pa. Mniejsza wartość oznacza większą szczelność budynku. Wymiana powietrza na skutek nieszczelności jest w przeciwieństwie do wymiany powietrza na skutek działania systemu wentylacji zjawiskiem bardzo niekorzystnym.

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące szczelności powietrznej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, którego fragment przywołany został poniżej:

(...)"W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod katem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku.
Wymagana szczelność wynosi:

1) budynki z wentylacją grawitacyjną  n50 ≤ 3,0 h-1

2) budynki z wentylacją mechaniczną  n50 ≤ 1,5 h-1 "(...)

Dodatkowo istnieją poziomy szczelności zdefiniowane nie przez cytowane wyżej Rozporządzenie, ale przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których osiągnięcie jest konieczne do otrzymania dofinansowania do budowy domów energooszczędnych i pasywnych:

3) budynki energooszczędne n50 ≤ 1 h-1 ( standard NF40 )

4) budynki pasywne n50 ≤ 0,6 h-1 ( standard NF15 )